Mer om Smålands Trädgård

 Området breder ut sig söder om Emåns dalgång och har lyckats behålla höga naturvärden i form av välbevarade äldre hävdade lövträdsmiljöer och värdefull flora. Det skiljer sig naturgeografiskt från det övriga Sydsvenska höglandet.

 
Berggrunden består till del av grönsten, som är en kalkförande mineral, vilket bidrar till den särpräglade och rika floran. Området ligger också i regnskugga vilket skapar torrare miljöer med högre medeltemperatur än höglandet i stort.  Morän och sandavlagringar ligger ytligt intakta sedan istiden och bidrar till att hålla värmen soliga sommardagar.


 


Vattenavrinningen till Östersjön sker via Emån från hela området.  Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver följande i en rapport om naturvärden i länet: ”Jönköpings län omfattar en av de intressantaste regionerna när det gäller bevarandet av den biologiska mångfalden kopplad till dessa småskaliga miljöer i socknarna Skirö, Näshult, Ökna, Stenberga, Alseda och Nye i Vetlanda kommun."

Förekomsten av större gårdar i anslutning till Emådalen och tresjösystemet Saljen, Skirösjön och Övrasjön har dessutom bevarat ett intressant jätteträdslandskap.”  Utifrån det ovan beskrivna torde området väl förtjäna namnet Smålands Trädgård!

Smålands trädgårds ekonomiska förening

verkar i ett samarbete fyra byar emellan,

för att göra området

Smålands Trädgård ännu mera känt. 

En förening som ser möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar  idéer.


Kontakt: info@smalandstradgard.se

       SKIRÖ *   NYE *  NÄSHULT * STENBERGA

© Copyright. All Rights Reserved.